ป่าบึงน้ำจืด (Freshwater Swamp Forest)


สังคมป่าที่มีลักษณะจำเพาะ  
ภาพถูกย่อลง ดูขนาดจริง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บัว ราชินีแห่งไม้น้ำที่มีความงามกว่าไม้น้ำชนิดอื่นใด พบทั่วไปตามป่าบึงน้ำจืดและแหล่งน้ำทั่วไป

          ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมที่มีฝนตกชุก ภูมิประเทศหลายแห่งโดยเฉพาะแถบภาคกลางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ประกอบกับมีแม่น้ำไหลหล่อเลี้ยงหลายสาย เมื่อมีฝนตกพื้นที่เหล่านั้นจึงเกิดน้ำท่วมอย่างถาวร กลายเป็นสังคมพืชแบบป่าบึงน้ำจืดขึ้นในลักษณะของบึงหรือทะเลสาบขนาดใหญ่ ซึ่งมีพรรณไม้น้ำนานาชนิดเติบโตอยู่ร่วมกับสัตว์ต่าง ๆ พรรณไม้น้ำที่พบในนิเวศลักษณะนี้จะแปรผันไปตามระดับความลึกของน้ำโดยบริเวณริมตลิ่งมักพบพืชจำพวก กก อ้อ หญ้าพง รูปฤาษี ฯลฯ ขึ้นปะปนกันอยู่ ถัดลงมาบริเวณน้ำตื้นจะพบจอก แหน และสาหร่ายหลายชนิด ขึ้นเป็นแพลอยต่อกันแน่น ส่วนบริเวณกลางบึงนั้นส่วนใหญ่เป็นอาณาจักรของบัวที่ชูช่ออยู่เหนือผิวน้ำ           ป่าบึงน้ำจืดที่โดดเด่นในประเทศไทยมีหลายแห่งด้วยกัน อาทิ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงและทุ่งสามร้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
ป่าบึงน้ำจืดถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ซึ่งช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติเอาไว้ คือเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนปริมาณมหาศาล ช่วยลดความรุนแรงของภาวะน้ำหลาก เป็นแหล่งหลบภัย อาศัยหากินของสัตว์หลายประเภท ทั้งสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกกบ เขียด ปลาน้ำจืด และนกน้ำมากมาย พืชในป่าบึงน้ำจืดยังช่วยดักตะกอนที่น้ำพัดพามาเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดินทุก ๆ ปี

ที่มาข้อมูลจาก: หนังสือบันทึกสิ่งแวดล้อมป่าเขตร้อน
กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม